Zgodnie z Komunikatem nr 177 z dnia 28.10.2015 r. Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie nowych wydań norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 informujemy, że opracowaliśmy zasady postepowania w okresie przejścia. Zasady te wchodzą w życie w dniu opublikowania niniejszego Komunikatu.

Od 15.09.2015r. do 14.09.2018r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy wdrożenia i certyfikacji wymagań PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Nowe wydania norm dostępne są w języku angielskim, a zgodnie z informacją PKN polskie tłumaczenie ma zostać opublikowane w III kwartale 2016r.

 

      1. Klienci posiadający certyfikat wydany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005

Po 14.09.2018r. normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 będą nieważne, a tym samym wydane przez ISOCERT certyfikaty w zakresie powyższych norm również stracą ważność.

Klienci posiadający certyfikat wydany przez ISOCERT na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009i/lub PN-EN ISO 14001:2005 w celu utrzymania ważności certyfikacji zobowiązani są wdrożyć wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik oceny do dnia 14.09.2018r.

Oceny mogą być przeprowadzone w ramach:
– planowanego auditu nadzoru/ponownej certyfikacji z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do oceny wdrożenia nowych wymagań
– auditu specjalnego
Wybór sposobu oceny należy do Klientów, jednak zachęcamy do poddawania się ocenom na zgodność z nowymi wymaganiami podczas planowanych auditów (nadzorów lub ponownych certyfikacji).
Terminy i sposoby oceny będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi Klientami na podstawie pisemnych zgłoszeń od Klientów.

Po pozytywnej ocenie certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015 będzie wydany:
– w granicach ważności dotychczasowego certyfikatu, jeśli był on wydany na cały trzyletni cykl certyfikacji
– z ważnością wydłużoną do pełnego trzyletniego cyklu certyfikacji, jeśli dotychczasowy certyfikat miał ważność krótszą niż trzy lata (dotyczy certyfikatów wydanych po 15.09.2015r.)

 

      2. Klienci ubiegający się o certyfikację na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005

Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami normyPN-EN ISO 9001:2009 i/lub normy PN-EN ISO 14001:2005 przyjmowane są przez ISOCERT do 14.09.2017r.

Certyfikaty wydawane będą z datą ważności do 14.09.2018r. z zachowaniem trzyletniego cyklu certyfikacji, pod warunkiem poddania się przez Klientów ocenie na zgodność PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 w terminach i zasadach określonych w punkcie 1 niniejszego komunikatu.

 

      3. Klienci ubiegający się o certyfikację na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015

Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i/lub normy PN-EN ISO 14001:2015 ISOCERT przyjmuje od 01.03.2016r.

Certyfikaty będą wydawane bez znaku akredytacji, a następnie będą wymieniane bezpłatnie na wersje ze znakiem akredytacji, po otrzymaniu prze ISOCERT akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (przewidujemy uzyskanie akredytacji w roku 2016).