Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań PN-EN IS0 14001:2015 w charakterze auditora wiodącego. Kurs pozwoli uczestnikom w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób skuteczny i profesjonalny.

Forma szkolenia: Prezentacja zasad i ćwiczenia pozwalające na lepsze zrozumienie i interpretację omawianych zagadnień. Warsztaty – pozwalające na praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie auditu, ocenę, kwalifikację i dokumentowanie spostrzeżeń. Szkolenie trwa 3 dni.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia: Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Auditora wiodącego systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015, wydany przez ISOCERT Sp. z o.o. sp.k.


Profil uczestnika:

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Auditorzy prowadzący audity drugiej strony w łańcuchu dostawców
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci systemu zarządzania jakością
 • Wymagana jest co najmniej dobra znajomość normy PN-EN ISO 9001:2015

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Wprowadzenie:
  • Sprawy organizacyjne
  • Cele szkolenia
 2. Test sprawdzający wstępny
 3. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego
  • Wyjaśnienie zasad i pojęć dotyczących systemu zarządzania środowiskowego
  • Wyjaśnienie podstaw zarządzania środowiskowego i celu normy ISO 14001
 4. Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015
  • Terminologia obowiązująca normę PN-EN ISO 14001:2015
  • Omówienie struktury normy PN-EN ISO 14001:2015
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 4 Kontekst organizacji
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 5 Przywództwo
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 6 Planowanie
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 7 Wsparcie
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 8 Działania operacyjne
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 9 Ocena efektów działalności
  • Wyjaśnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 – Punkt 10 Doskonalenie

Dzień 2

 1. Podsumowanie i przypomnienie zagadnień z 1 dnia szkolenia
 2. Podstawowe wymagania prawne dotyczące systemu zarządzania środowiskowego:
  • Wymagania w zakresie ochrony powietrza
  • Wymagania w zakresie gospodarki odpadami
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Wymagania związane z wprowadzaniem na rynek towarów w opakowaniach lub wybranych produktów, które stają się odpadami poużytkowymi
  • Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi
  • Ochrona przed hałasem Substancje chemiczne
 3. Wytyczne do audytowania systemu zarządzania środowiskowego:
  • Wprowadzenie do działań audytowych
  • Identyfikacja różnych typów audytu
  • Omówienie procesu audytowania: planowanie audytu, zarządzanie planem audytu, działania audytowe
  • Opisanie cech, kompetencji, ról i odpowiedzialności wymaganej od audytora systemu zarządzania
  • Prowadzenie audytu na miejscu: spotkanie otwierające, Zbieranie i weryfikacja informacji z audytu, Techniki zadawania pytań, zbierania i weryfikowania informacji, dokonywania notatek i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wnioski z audytu i niezgodności, raport z audytu, prowadzenie spotkania zamykającego
  • Prowadzenie działań poaudytowych
 4. Wymagania i rola dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego
 5. Najczęściej pojawiające się problemy i niezgodności w systemie zarządzania środowiskowego
 6. Wymagania wobec auditorów wiodących systemu zarządzania środowiskowego wg. Normy ISO 17021
 7. Wymagania wobec auditu systemu zarządzania środowiskowego trzeciej strony (certyfikującego)

Dzień 3

 1. Omówienie zasad egzaminu
 2. Egzamin/ Zakończenie szkolenia

 

Cena kursu obejmuje:

 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym 3-dniowym kursie,
 • materiały szkoleniowe i informacyjne,
 • certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji,
 • przerwy kawowe.