10.01.2018r została opublikowana norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Norma ta nie wprowadza nowych wymagań w stosunku do PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Aktualizacja normy wynika jedynie z wprowadzenia wcześniej wydanych korekt do normy ISO/IEC 27001:2013: Cor 1:2014 do aneksu A punkt 8.1.1 oraz Cor. 2:2015 do punktu 6.1.3.

Zgodnie z powyższym ISOCERT ustala następujący sposób postępowania:

Do momentu uaktualnienia zakresu akredytacji ISOCERT, Organizacje posiadające certyfikat wydany przez ISOCERT na zgodność z wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014-12 utrzymują ważność certyfikatu w terminie podanym na wydanych certyfikatach.

Po uaktualnieniu zakresu akredytacji ISOCERT, wymiana certyfikatów na zgodność z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 odbywać się będzie przy okazji auditów nadzoru z zachowaniem ważności dotychczasowego certyfikatu.

Organizacje ubiegające się o certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – ISOCERT przyjmuje wnioski i prowadzi certyfikacje na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Do momentu aktualizacji zakresu akredytacji ISOCERT, certyfikaty będą wydawane bez znaku akredytacji i zostaną wymienione na akredytowane niezwłocznie po uzyskaniu przez ISOCERT akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.