Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem nr 261 z dnia 04.06.2018 r. Polskiego Centrum Akredytacji informujemy, że opracowaliśmy zasady postępowania w okresie przejścia. Zasady te wchodzą w życie w dniu opublikowania niniejszego Komunikatu.

Od 12.03.2018 r. do 11.03.2021 r. obowiązuje trzyletni okres przejściowy na wdrożenie normy PN-ISO 45001:2018-06.

Norma PN-ISO 45001:2018-06 zastępuje normy BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

1. Klienci posiadający certyfikat wydany na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004.

Po 11.03.2021 r. normy BS OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004 będą nieważne, a tym samym wydane przez ISOCERT certyfikaty w zakresie powyższych norm również stracą ważność.
Klienci posiadający certyfikat wydany przez ISOCERT na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 w celu utrzymania ważności certyfikacji zobowiązani są wdrożyć wymagania PN-ISO 45001:2018-06, poddaś się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik oceny do dnia 11.03.2021 r.

Oceny mogą być przeprowadzone w ramach:
– planowanego auditu nadzoru/ponownej certyfikacji z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego do oceny wdrożenia nowych wymagań
– auditu specjalnego
Wybór sposobu oceny należy do Klientów, jednak zachęcamy do poddawania się ocenom na zgodność z nową normą podczas planowanych auditów (nadzorów lub ponownych certyfikacji). Terminy i sposoby oceny będą ustalane indywidualnie z poszczególnymi Klientami na podstawie pisemnych zgłoszeń od Klientów.

Po pozytywnej ocenie certyfikat PN-ISO 45001:2018-06 będzie wydany:
– w granicach ważności dotychczasowego certyfikatu, jeśli był on wydany na cały trzyletni cykl certyfikacji
– z ważnością wydłużoną do pełnego trzyletniego cyklu certyfikacji, jeśli dotychczasowy certyfikat miał ważność krótszą niż trzy lata (dotyczy certyfikatów wydanych po 12.03.2018 r.)

W przypadku klientów, których ważność dotychczasowych certyfikatów na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 jest dłuższa niż 11.03.2021 r., certyfikaty te ulegną skróceniu zgodnie z przyjętymi zasadami.

2. Klienci ubiegający się o certyfikację na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004

Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami BS OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 przyjmowane są przez ISOCERT do 11.03.2020 r.

Certyfikaty wydawane będą z datą ważności do 11.03.2021 r. z zachowaniem trzyletniego cyklu certyfikacji, pod warunkiem poddania się przez Klientów ocenie na zgodność z PN-ISO 45001:2018-06 w terminach i zasadach określonych w punkcie 1 niniejszego komunikatu.

3. Klienci ubiegający się o certyfikację na zgodność z PN-ISO 45001:2018-06.

Wnioski o certyfikację na zgodność z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06 ISOCERT przyjmuje od 10.12.2018 r. Certyfikaty będą wydawane bez znaku akredytacji, a następnie będą wymieniane bezpłatnie na wersje ze znakiem akredytacji, po otrzymaniu prze ISOCERT akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.