Czas trwania:

3 dni

Profil:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Auditorzy wewnętrzni, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, osoby pełniące funkcje związane z zarządzaniem  i inne osoby zainteresowane. Pracownicy, odpowiedzialni za poprawę efektywności energetycznej

Cel szkolenia:

 • uzyskanie informacji dotyczących możliwości planowania i optymalizacji zużycia energii,
 • zastosowanie wymagań ISO 50001 w praktyce.
 • Poznanie zasad audytowania wymagań ISO 50001,
 • umiejętność znajdowania dowodów zgodności z wymaganiami ISO 50001
 • planowanie i wprowadzanie wskaźników energetycznych oraz planowanie działań z zakresu zarządzania energią w oparciu o uzyskiwane wyniki.
 • powiązanie wskaźników energetycznych z biznesowymi wynikami finansowymi organizacji.
 • Poznanie zasad audytowania wymagań ISO 50001,
 • umiejętność znajdowania dowodów zgodności z wymaganiami ISO 50001

 

 

Program:

 • Kontekst organizacji w odniesieniu do zarządzania energią:
  • Wymagania prawne UE i polskie dotyczące zarządzania energią
  • Zainteresowane strony
  • Zakres i granice systemu zarządzania energią
 • Ocena użytkowania i zużycia energii – wymagania ISO 50001:
  • Audyt energetyczny
  • Przegląd energetyczny
  • Ocena efektywności energetycznej
 • Planowanie działań w zakresie zarządzania energią w oparciu o wymagania PN-EN ISO 50001:
  • Działania w odniesieniu do ryzyk i szans
  • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
  • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Cele i zadania związane z zarządzaniem energią.
 • Planowanie oceny efektów podjętych działań.
 • Działania wspierające zarządzanie energią.
 • Planowanie i realizacja procesów związanych z zarządzaniem energią:
  • Procesy biznesowe
  • Projektowanie i planowanie nowych rozwiązań, zakupy związane z efektywnością energetyczną
 • Monitorowanie i pomiary.
 • Ocena osiąganych wyników związanych z efektywnością energetyczną
 • Ocena wyników związanych z zarządzaniem energią:
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
  • audity wewnętrzne
  • przegląd systemu zarządzania
 • Doskonalenie:
  • stwierdzanie niezgodności
  • analiza przyczyn i planowanie działań korygujących
  • weryfikacja wyników
  • działania związane z doskonaleniem
 • Integracja z innymi systemami zarządzania i procesami biznesowymi firmy.
 • Zlecanie nadzoru nad procesami, outsourcing w zarządzaniu energią.
 • Zasady audytowania wg PN-EN ISO 19011

Podejście do audytowania odniesione do wymagań ISO 50001:2018:

 • Kontekst organizacji związany z zarzadzaniem energią
 • Rola przywództwa w zarzadzaniu energią
 • Planowanie w systemie zarządzania energią
 • Wsparcie działań związanych z zarzadzaniem energią
 • Działania operacyjne związane z zarządzaniem energią:
 • Ocena wyników w zakresie użytkowania energii.
  • Zgodność z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.
  • Audity wewnętrzne
  • Przegląd systemu zarządzania
 • Doskonalenie systemu w systemie zarzadzania energią