Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

Pełnomocnik/Manager ds. zintegrowanego systemu zarządzania, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyk; kandydaci na stanowiska: kierowników, managerów systemów zarządzania, inne osoby zainteresowane.

WAŻNE: W trakcie szkolenia nie są omawiane szczegółowo brzmienia norm, ale na ich bazie prowadzona jest całość programu, mająca na celu rozwój kompetencji osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji pełnomocnika w zintegrowanym systemie zarządzania.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia funkcji Pełnomocnika/Managera ds. zintegrowanego systemu zarządzania oraz poznanie nowoczesnych narzędzi i metod doskonalenia systemu.

Program:

1) PEŁNOMOCNIK ZSZ – podejście wynikowe:

– znaczenie i cel wdrażania i utrzymywania ZSZ

– orientacja na kontekst i kierunek strategiczny

– orientacja na wyniki

– powiązania między ZSZ a perspektywą biznesową organizacji

2) PEŁNOMOCNIK ZSZ – podejście systemowe:

– budowa i utrzymanie ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego oraz wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

– podejście procesowe

– podejście oparte o ryzyko w ZSZ

– udokumentowany system zarządzania

3) PEŁNOMOCNIK ZSZ – podejście relacyjne:

– aktywności pełnomocnika

– sterowanie operacyjne systemem a procesami – zbieżności i różnice

– komunikacja i relacje

– rola i zadania pełnomocnika w interakcji z Najwyższym Kierownictwem

– pełnomocnik a liderzy procesów

– pełnomocnik a orientacja na klienta

– pełnomocnik a inne strony zainteresowane

– zarządzanie zespołem i procesem auditorów

4) PEŁNOMOCNIK ZSZ – podejście analityczne:

– zarządzanie poprzez cele

– ryzyka i szanse procesowe w powiazaniu z wyrobami i usługami

– aspekty i wpływy środowiskowe

– ryzyko zawodowe a inne ryzyka i szanse w ZSZ

– ocena zgodności

– audit i przegląd systemowy

– narzędzia analityczne w zarządzaniu systemowym

5) PEŁNOMOCNIK ZSZ – podejście rozwojowe:

– złożoność doskonalenia

– narzędzia pełnomocnika dla rozwoju ZSZ

– zarządzanie niezgodnościami

– akcje korekcyjne i korygujące

– zarządzanie incydentami (z uwzględnieniem wymagań ISO 45001)

– zarządzanie w zmienności

– ciągłe doskonalenie z wykorzystaniem procesów decyzyjnych

– samodoskonalenie pełnomocnika

W trakcie szkolenia ćwiczenia i symulacje dotyczące poszczególnych bloków tematycznych. Całość szkolenia zakończona testem kompetencyjnym, dotyczącym roli pełnomocnika w zintegrowanym systemie zarządzania w oparciu o wymogi normatywne.