W dniu 29.08.2017r zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Wprowadzenie zmian jest związane z opublikowaniem w ubiegłym roku nowej wersji normy ISO 14001, która stanowi podstawę dla wymogów systemu zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS.

Nowe wymagania weszły w życie 18 września.

Zgodnie z rozporządzeniem ISOCERT przyjęło następujące zasady:

Jeżeli termin odnowienia rejestracji  w EMAS przypada wcześniej niż przed 14 marca 2018 r., to  zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem zostaje sprawdzona przez ISOCERT podczas weryfikacji organizacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

W przypadku odnowienia rejestracji EMAS, jeżeli termin następnej weryfikacji przypada wcześniej niż przed dniem 14 marca 2018 r., może on zostać przedłużony o sześć miesięcy w porozumieniu z ISOCERT i właściwymi organami.

Jednakże przed dniem 14 września 2018 r. następna weryfikacja może, w porozumieniu z ISOCERT odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 (1). Jeżeli taka weryfikacja miała miejsce, oświadczenie ISOCERT , a także świadectwo rejestracji są ważne tylko do dnia 14 września 2018 r.