Profil uczestnika:

Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, Dyrektorzy i Kierownicy operacyjni, Managerowie i Właściciele ryzyka; kandydaci na stanowiska kierowników, managerów jakości, pełnomocników systemu zarządzania jakością, inne osoby zainteresowane.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do wykonywania obowiązków na stanowisku odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością:

  1. Przyczyny usunięcia normatywnego wymogu odnośnie powołania przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz zagrożenia i korzyści z tego tytułu.
  2. Kierunki zmian standardu ISO 9001:2015, a zadania Pełnomocnika ds. SZJ.
  3. Granice odpowiedzialności osób, odpowiadających za system zarządzania jakością.
  4. Narzędzia pracy pełnomocnika i jego rola w procesie implementacji wymagań ISO 9001:2015 do systemu zarządzania organizacji i jej procesów.
  5. Norma ISO 9001:2015, a obowiązki pełnomocnika systemowego.
  6. Wymagania i wytyczne w zakresie funkcji przedstawiciela kierownictwa i kompetencje przedstawiciela kierownictwa.
  7. Zadania przedstawiciela kierownictwa na etapie planowania, dokumentowania, wdrażania, certyfikowania, utrzymywania i doskonalenia systemu.
  8. Nadzorowanie i/lub udział w procesach systemowych (nadzór nad dokumentami i zapisami, audity wewnętrzne i zewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, szkolenia w zakresie przedmiotowego systemu zarządzania.

 

Czas trwania:

1 dzień