PN-EN ISO 22000:2018-08 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Łączy wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych, Higienicznych, Cateringowych, Dystrybucyjnych itp.) i posiada strukturę analogiczną do pozostałych norm dotyczących systemów zarządzania, ułatwiając integrację systemu z systemami zarządzania jakością oraz środowiskiem. W ramach budowania systemu bezpieczeństwa żywności norma wymaga aby każda organizacja określiła zakres, zidentyfikowała, oceniła oraz kontrolowała zagrożenia, a także poinformowała zainteresowane strony w ramach łańcucha żywnościowego o sprawach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wytwarzanego produktu.

Po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego wydawany jest certyfikat. Zachowuje on ważność przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów nadzoru, mających na celu zapewnienie dalszej skuteczności systemu zarządzania.

Najważniejsze elementy systemu ISO 22000:

 • odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
 • analiza procesów wstępnych i głównych,
 • opracowanie polityki bezpieczeństwa,
 • opracowanie odpowiednich formularzy, instrukcji i procedur,
 • przeszkolenie pracowników: zapoznanie z nowymi wymaganiami,
 • kontrola zagrożeń,
 • stałe doskonalenie.

Wymagania normy mogą wdrożyć firmy bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób, pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 • transportem i dystrybucją żywności,
 • magazynowaniem żywności,
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością,
 • produkcją maszyn i urządzeń,
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji.

Korzyści z utrzymywania certyfikowanego systemu:

 • dostarczanie produktów bezpiecznych dla konsumentów,
 • wdrożenie efektywnej komunikacji ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego,
 • obniżeniem kosztów działalności poprzez usystematyzowanie procesów organizacji,
 • wzrost zadowolenia klientów wynikający z minimalizacji zagrożeń w procesie produkcji żywności,
 • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących przemysłu spożywczego.