PN-EN ISO 14001:2005 to norma traktująca o zarządzaniu środowiskiem. Jej budowa jest zbieżna z normą jakościową PN-EN ISO 9001:2015. W budowie systemu kluczowe jest oparcie o podejście procesowe i ciągłe doskonalenie. W początkowej fazie należy stworzyć listę aspektów środowiskowych i wybrać te znaczące. Na podstawie tego kolejno zdefiniowane powinny być cele, zadania i programy środowiskowe.

Wdrożeniem systemu zarządzania jakością może zająć się przedstawiciel firmy posiadający stosowną wiedzę lub firma konsultingowa. Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Przy jej wyborze warto sprawdzić czy posiada akredytacje na branże w obszarze Państwa działalności.

Po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego wydawany jest certyfikat. Zachowuje on ważność przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów nadzoru, mających na celu zapewnienie dalszej skuteczności systemu zarządzania.

Korzyści wynikające z utrzymywania systemu zgodnego z wymaganiami ISO 14001:

  • dostosowanie się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  • redukcja emisji odpadów i ścieków i redukcja kosztów ich usuwania,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników,
  • wzrost świadomości wobec wymagań prawnych.