ISOCERT jest Weryfikatorem Środowiskowym EMAS akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadamy akredytację o numerze PL-V-0017.

Pobierz, wypełnij i uzyskaj bezpłatną wycenę:
Wniosek o przeprowadzenie audytu recyklera

Audyt dotyczący organizacji gospodarujących opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Audyt recyklera to obowiązkowy, roczny audyt, który musi przejść każdy Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych. Dotyczy on Organizacji wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR, posiadających jednocześnie zezwolenie na przetwarzanie odpadów
o masie przekraczającej 400 ton rocznie.

Zakres audytu obejmuje sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w dokumentach DPO, DPR, EDPO, EDPR. Poza nimi audytowana Organizacja jest zobowiązana udostępnić dokumenty ewidencji odpadów i dokumenty finansowe.

Rozporządzenie Ministra zobowiązuje audytora do sporządzenia pisemnego sprawozdania w oparciu o zebrane dokumenty i dowody. Dodatkowo powinien on przekazać Przedsiębiorcy oryginał sprawozdania wraz z towarzyszącą mu dokumentacją oraz uwierzytelnioną kopię sprawozdania Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem
z przeprowadzonego audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

Podstawa prawna:


Audyt dotyczący organizacji przetwarzających lub odzyskujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Specyfikacja audytu określonego przepisami niżej wymienionych aktów prawnych, dotyczy Organizacji związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwiania.
Swoim zakresem audyt obejmuje sprawdzenie m. in. dokumentacji:

– zawierającej decyzje i pozwolenia dotyczące gospodarki odpadami
– ewidencji odpadów
– w zakresie zagospodarowania zużytym sprzętem oraz odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu

Rozporządzenie Ministra zobowiązuje audytora do sporządzenia pisemnego sprawozdania w oparciu o zebrane dokumenty i dowody. Dodatkowo powinien on przekazać Przedsiębiorcy oryginał sprawozdania wraz z towarzyszącą mu dokumentacją oraz uwierzytelnioną kopię sprawozdania Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę.

Podstawa prawna: