Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu
EMAS
(Eco Management and Audit Scheme)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

EMAS jest instrumentem Wspólnoty Europejskiej na rzecz zrównoważonej konsumpcji, produkcji i polityki przemysłowej, którego celem jest wspieranie ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej, poprzez:

  • systematyczną, obiektywną, okresową ocenę systemu zarządzania środowiskowego organizacji,
  • dostarczanie informacji o efektach działalności środowiskowej,
  • prowadzenie otwartego dialogu ze stronami zainteresowanymi,
  • aktywne angażowanie pracowników.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji jako weryfikatora EMAS w zakresie PL-V-0017.