ZAWIESZENIE CERTYFIKACJI

Zawieszenie certyfikacji może nastąpić, gdy:

  • system zarządzania organizacji stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,
  • organizacja nie wykonała w uzgodnionym terminie działań korekcyjnych i korygujących wynikających z niezgodności ujawnionych podczas auditów,
  • organizacja nie podjęła w uzgodnionym terminie działań dla wprowadzenia zmian w SZ wynikających ze zmiany wymagań zawartych w kryteriach auditu,
  • organizacja nie pozwala na przeprowadzenie auditów w nadzorze lub auditów ponownej certyfikacji z wymaganą częstością,
  • organizacja dobrowolnie poprosiła o zawieszenie,
  • organizacja nie poinformowała ISOCERT o wprowadzeniu w SZ istotnych zmian,
  • organizacja nie spełnia swoich zobowiązań finansowych wobec ISOCERT,
  • istnieją inne powody określone wymaganiami lub też pisemnie uzgodnione pomiędzy organizacją a ISOCERT.

W okresie zawieszenia certyfikacji organizacja nie może powoływać się na certyfikację.
Okres zawieszenia certyfikacji określa ISOCERT i nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy.
O terminie zawieszenia certyfikacji ISOCERT zawiadamia Organizację pisemnie.
W przypadku EMAS o zawieszeniu certyfikacji ISOCERT informuje organ właściwy (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

COFNIĘCIE CERTYFIKACJI

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku nie rozwiązania przez organizację w ustalonym przez ISOCERT terminie przyczyn, które spowodowały zawieszenie certyfikacji. Po unieważnieniu certyfikacji organizacja nie może powoływać się na certyfikację.
Po podjęciu decyzji o cofnięciu certyfikacji ISOCERT rozwiązuje umowę i unieważnia certyfikację.

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku nie rozwiązania przez organizację w ustalonym przez ISOCERT terminie przyczyn, które spowodowały zawieszenie certyfikacji. Po unieważnieniu certyfikacji organizacja nie może powoływać się na certyfikację.
Po podjęciu decyzji o cofnięciu certyfikacji ISOCERT rozwiązuje umowę i unieważnia certyfikację.