PN-N-18001 dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to norma stworzona przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podobnie jak ISO 9001 i ISO 14001 jest możliwa do wdrożenia w każdym typie organizacji i w każdej branży a jej budowa pozwala na integrację.

Wymagania dotyczące systemu zarządzania bhp w organizacji wynikają głównie z przepisów polskiego prawa. Jest to na przykład badanie ryzyka zawodowego pracowników i ich szkolenie.W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nacisk kładziony jest na znaczenie przeglądu BHP, sterowanie operacyjne, identyfikowanie ryzyka i stałe monitorowanie go. Norma zobowiązuje do doskonalenia systemu bhp funkcjonującego w organizacji oraz podnoszenia świadomości pracowników i ich zaangażowania w poprawę bhp.

Wdrożeniem systemu zarządzania jakością może zająć się przedstawiciel firmy posiadający stosowną wiedzę lub firma konsultingowa. Certyfikacji dokonuje niezależna i bezstronna jednostka certyfikująca. Przy jej wyborze warto sprawdzić czy posiada akredytacje na branże w obszarze Państwa działalności.

Po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego wydawany jest certyfikat. Zachowuje on ważność przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów nadzoru, mających na celu zapewnienie dalszej skuteczności systemu zarządzania.

Korzyści:

  • Ograniczenie do minimum występowania wypadków przy pracy,
  • redukcja kosztów ubezpieczeń,
  • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych,
  • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w Organizacji,
  • większa świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa pracy,
  • spełnianie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, dostawców, władz oraz inwestorów.